Оферта про надання послуг

Україна, м. Дніпропетровськ
23 грудня 2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей документ є офіційною пропозицією Олени Віталіївни Бойко, діючої на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 160161 від 07.08.2003 р. (надалі іменуемого «Виконавець») укласти Договір про надання Послуг на викладених нижче умовах.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. В цілях цього документа нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

2.1.1. Оферта – справжній документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://www.coach.com.ua/uk/offer.

2.1.2. Акцепт Оферти – повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у розділі 9 Оферти. Акцептом оферти укладається Договір.

2.1.3. Клієнт – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, юридична особа, фізична особа- підприємець, яка має законне право вступати в договірні відносини і здійснила Акцепт Оферти. Клієнт є Замовником Послуг за укладеним Договором.

2.1.4. Договір – платний договір між Клієнтом та Виконавцем на надання Послуг, який укладається як акцепт оферти.

2.1.5. Сайт – сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://www.coach.com.ua.

2.1.6. Коучинг – інформаційний продукт у вигляді авторських семінарів, вебінарів, аудіо-, відео-, текстових матеріалів та індивідуальних Консультацій Виконавця, захищений законодавством України у сфері інтелектуальної власності, придбання якого можливе за допомогою взаємодії користувача з Сайтом по протоколах мережі Інтернет з використанням програм інтернет-клієнтів (браузерів), і по засобом телефонного зв’язку. Спосіб залежить від обраного продукту і вказується в його описі.

2.1.7. Програма трансляції – спеціалізоване програмне забезпечення, розташоване на Сайті, призначене для передачі аудіо, відео і текстової інформації між Сайтом та Клієнтом в процесі надання Послуги, а також безкоштовне пропрієтарне програмне забезпечення Skype ( http://www.skype.com/), засоби телефонної комунікації.

2.1.8. Послуги – послуги з надання Коучинга.

2.1.9. Консультація – обговорення якогось питання з Виконавцем в перебігу певного часу, який фіксується і оплачується виходячи з кількості часу витраченого на обговорення.

2.1.10. Обліковий запис, Обліковий запис Клієнта – логін і пароль, асоційовані з Клієнтом, на основі яких здійснюється доступ даного користувача до Послуги.

2.1.11. Автор – Олена Бойко, автор семінарів, вебінарів, курсів, текстових матеріалів розміщених в мережі Інтернет за адресою: http://www.coach.com.ua, особа яка надає Послуги та особисто займається розробками всіх матеріалів для надання Послуг.

2.1.12. Сторони – Виконавець та Клієнт.

2.2. У Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п.2.1 Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно з текстом Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на Сайті, потім – сформованим (загальновживаним) в мережі Інтернет.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є оплатне надання Виконавцем Клієнту Послуг, на умовах Оферти.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Сайт не є офіційним навчальним закладом і не займається видачею будь-яких сертифікатів та ліцензій. Винятком є свідоцтво про надані послуги. Виконавець не займається лікувальною або якоюсь іншою медичною практикою.

4.2. Виконавець надає Клієнту на строк надання Послуг ексклюзивне, що не підлягає передачі, яке має обмежений термін дії право на використання матеріалів, розташованих на Сайті, виключно для власного та некомерційного використання Клієнтом.

4.3. Виконавець надає Клієнту право створити обліковий запис для отримання Послуг, які Клієнт попередньо оплачує відповідно до зазначеної вартісті за вибраний продукт.

4.4. Виконавець надає Клієнту право отримання Послуг в тому обсязі, в якому це зазначено в описі продукту розташованого на Сайті.

4.5. Тривалість кожної Консультації вказується в описі запропонованих продуктів розташованих на Сайті, при індивідуальному консультуванні обговорюється в індивідуальному порядку з кожним Клієнтом.

4.6. Доступ Клієнта до Послуги здійснюється в мережі Інтернет за допомогою аутентифікації на Сайті, шляхом введення логіна і пароля Облікового запису Клієнта.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надати Клієнту Послуги відповідно до Договору, укладеного на умовах Оферти.

5.1.2. Забезпечити доступ Клієнта до Послуги на підставі Облікового запису, в тій кількості в якому це зазначено на Сайті і попередньо оплаченої Клієнтом.

5.1.3. Попереджати Клієнта про майбутні зміни умов надання Послуги шляхом публікації оголошення на Сайті та/або листом на адресу електронної пошти Клієнта.

5.1.4. Не поширювати отриману від Клієнта чи інших джерел інформацію, що зачіпає інтереси Клієнта, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором та згідно чинного законодавства.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Відправляти Клієнту на адресу електронної пошти повідомлення інформаційного або технічного характеру.

5.2.2. Оновлювати зміст, функціональні можливості та інтерфейс користувача Сайту в будь-який час на свій власний розсуд і згідно з Договором. Виконавець має право повідомляти Клієнта про деякіх проведених змінах за допомогою публікації оголошення на Сайті та/або листом на адресу електронної пошти Клієнта.

5.2.3. Вносити зміни в умови надання Послуг, без попереднього узгодження з Клієнтом, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування, якщо інший строк набрання чинності не визначений додатково при їх опублікуванні.

5.2.4. Призупинити надання Послуг за Договором в односторонньому позасудовому порядку шляхом завчасного повідомлення Клієнта за 3 (три) дні, у випадках істотного порушення Клієнтом зобов’язань та/або гарантій, прийнятих відповідно до Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

6.1. Клієнт зобов’язується :

6.1.1. Строго виконувати умови Договору.

6.1.2. Своєчасно проводити оплату Послуг відповідно до 7 розділу Договору.

6.1.3. Не здійснювати аудіо-, відеозапис в ході надання йому Послуги;

6.1.4. Не фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, при передачі даних на Сайт або з Сайту.

6.1.5. Не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і надання йому Послуги.

6.1.6. Не здійснювати дій з передачі на Сайт та/або Виконавцю безглуздої або непотрібної, а також рекламної інформації, а також незаконні, що турбують, пасквільні, що дискредитують або загрозливі повідомлення.

6.1.7. Не передавати логін і пароль Облікового запису у використання будь-яким третім особам.

6.1.8. Не надавати доступ або робити Програму трансляції доступною якимось третім особам.

6.1.9. Не здійснювати інші дії, не передбачені Договором, але які містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця або третіх осіб.

6.1.10. Негайно сповістити Виконавця про випадки втрати або розкрадання пароля Облікового запису Клієнта.

6.1.11. Якщо Клієнт з якихось причин пропускає обумовлену індивідуальну Консультацію, то він зобов’язаний про це попередити заздалегідь не менш ніж за 4 години, зручним для нього способом (електронна пошта, Skype, телефон) та узгодити з Виконавцем час та день, на які переноситься Консультація.

6.2. Клієнт має право:

6.2.1. На отримання Послуг у встановленому Договором порядку.

6.2.2. Змінювати умови отримання Послуги в будь-який час з дотриманням усіх встановлених Договором вимог.

6.2.3. Призупинити або припинити отримання Послуги в будь-який час з дотриманням усіх встановлених Договором вимог.

6.3. Клієнт визнає і погоджується з тим, що всі права, найменування та прибуток від усіх прав інтелектуальної власності на всі використовувані авторські розробки і матеріали розташовані на Сайті належать Автору. За винятком прав користування, передбачених цим Договором, передані Клієнту матеріали, знання і розробки не надають будь-яких прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування окрім як для особистих некомерційних цілей. Всі права, які не надаються Клієнту за цим Договором, зберігаються за Автором.

6.4. Клієнт зобов’язується вказувати авторство і давати посилання на Сайт Виконавця (у мережі Інтернет – обов’язково активне гіперпосилання), при будь-якому письмовому або усному посиланні або використанні матеріалів з ​​Сайту Виконавця та інформації отриманої в ході отримання Послуг.

6.5. Клієнт погоджується з тим, що для отримання Послуг він повинен мати доступ в мережу Інтернет і прийнятну для роботи з Сайтом швидкість передачі даних (не менше 512 кбіт/с) по інтернет-каналу від Клієнта до Сайту.

6.6. Такі умови цього Договору як пункти 6.3., 6.4. залишаються в силі і діють також після розірвання або припинення Договору.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

7.1. Вартість і обсяг надаваємих Клієнту Послуг визначається відповідно з описом продукту на Сайті Виконавця залежно від вибору Послуги Клієнтом та на умовах даного Договору.

7.2. Послуги надаються Клієнту на умовах попередньої оплати.

7.3. Вартість Послуг, зазначена в рахунку, який виставляється до сплати Послуг, не включаює ПДВ.

7.4. Оплата Послуг проводиться Клієнтом в українських гривнях.

7.5. Оплата Клієнтом обраної Послуги є акцептом оферти, що є укладанням Договору.

7.6. Надання Послуг починається з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

7.7. З метою Договору приймається оплата Послуг будь-яким зручним для Клієнта способом з представлених можливостей, зазначених на Сайті за адресою http://coach.com.ua/shop/payment_methods.

7.8. Вибір та використання способу/форми оплати Послуг проводиться Клієнтом на власний розсуд і без передбаченої відповідальності Сайту. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Клієнтом способи/форми оплати виходять за рамки Оферти і Договору і регулюються угодами (договорами) між Клієнтом і відповідними організаціями.

7.9. Послуги вважаються сплаченими Клієнтом з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках на власний розсуд Виконавця підтвердженням факту оплати може служити:

7.9.1. факсимільна копія платіжного доручення при безготівковій формі оплати;

7.9.2. факсимільна копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який проведена оплата;

7.9.3. верифікація Сайтом факту платежу на користь Виконавця через платіжну систему в разі здійснення Клієнтом електронного платежу.

7.10. Виконавець має право призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку у разі, якщо вартість Послуг, наданих Виконавцем за Договором, стала рівною або перевищила суму, перераховану Клієнтом на розрахунковий рахунок Виконавця в якості передоплати за надання Послуг.

8. ДОСТАВКА І ПОВЕРНЕННЯ

8.1. Аудіо-, відео- і текстові матеріали доставляються шляхом надання Клієнту спеціального посилання на Сайті Виконавця, яке з’являється в особистому кабінеті після отримання оплати. Вище зазначені матеріали обміну та поверненню не підлягають оскільки є інформаційними продуктами та ознайомлення з ними є їх використанням, що обумовлено властивостями інформації.

8.2. Семінари та вебінари проводяться в зазначений час за вказаною адресою (пункт) відповідно до умов Договору.

8.3. Повернення виплачених коштів, у разі розірвання або припинення строку дії цього Договору не проводиться за семінари, вебінари, курси, аудіо-, відео- та текстові матеріали про що зазначається в описі продукту при оформленні замовлення. У разі індивідуальних Консультацій, надання послуги відбувається частинами протягом зазначеного періоду, використанний час фіксується і оплата за надану Послугу не повертається. Якщо клієнт з якоїсь причини вирішить призупинити отримання Послуги (індивідуальне консультування), то Послуга вважається частково наданої і Повернення коштів Можливо тільки за частину Послуги яка ще не надана Клієнту. Справжня умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

9. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Клієнт здійснює Акцепт Оферти шляхом попередньої оплати за Рахунком Послуг Виконавця, відносно яких укладається Договір, протягом встановленого терміну. У разі якщо Акцепт Оферти (оплата Рахунка) не був здійснений протягом встановленого терміну оплати, Оферта втрачає силу щодо таких замовлених Послуг.

9.2. Відносно однієї Послуги можуть бути укладені послідовно кілька Договорів, Договір може бути укладений щодо кількох Послуг.

10. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

10.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою http://www.coach.com.ua/uk/offer і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

10.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною в п.10.1 адресою, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

11. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

11.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Клієнтом і діє:
а) до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме оплати Клієнтом вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, відповідному вартості Послуг, або
б) до моменту розірвання Договору.

11.2. Клієнт погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє внесення цих змін до укладеного і чинного між Клієнтом та Виконавцем Договору, і ці зміни в Договорі набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

11.3. У разі відкликання Оферти протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Договір може бути розірваний:

12.1.1. За угодою Сторін у будь-який час;

12.1.2. З ініціативи будь-якої з Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до моменту розірвання;

12.1.3. З інших підстав, передбачених цією Офертою.

13. ГАРАНТІЇ

13.1. Всі напрацьовані Клієнтом у ході надання Послуги навички, вміння, особиста готовність та ефективні рішення назавжди залишаються у власності Клієнта.

13.2. Виконавець, дотримуючись якості надання Послуг, не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість в наданні Послуг.

13.3. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших прямих або припущених гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов у відношенні не порушення прав відповідності Послуг конкретним цілям Клієнта.

13.4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом акцепту оферти, Клієнт запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

13.4.1. Клієнт вказав достовірні дані при реєстрації на Сайті і достовірні дані, у тому числі персональні, при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг. При цьому Виконавець не обробляє дані Клієнта і не веде баз персональних даних, а тільки надає Послуги Клієнту відповідно до умов Договору.

13.4.2. Клієнт укладає Договір добровільно, при цьому Клієнт:
а) повністю ознайомився з умовами Оферти,
б) повністю розуміє предмет Оферти і Договору,
в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій відносно укладення та виконання Договору.

13.4.3. Клієнт володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

13.4.4. Ніякі пункти цього Договору не вступають в протиріччя з законодавством країни Клієнта.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

14.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

14.2. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за:

14.2.1. будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Клієнта та/або третіх осіб;

14.2.2. будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Клієнта та/або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

14.2.3. використання (неможливість використання) та які б то не були наслідки використання (неможливості використання) Клієнтом обраної ним форми оплати Послуг за Договором, а так само використання/неможливість використання Клієнтом та/або третіми особами будь-яких засобів та/або способів передачі/отримання інформації.

14.3. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойок) та/або відшкодування збитків, по будь-яким позивам або претензіям щодо Договору або його виконання, обмежується 10% вартості Послуг за Договором.

14.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов’язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, у тому числі: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини сторін, дії та акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання зобов’язань, встановлених Договором, та інші непередбачені обставини і непідконтрольні сторонам події та явища, але не обмежуючись зазначеним.

14.5. Виконавець не несе перед Клієнтом відповідальності за модифікації і зміни на Сайті.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Договір, його укладення і виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до чинного законодавства. Якщо суперечки між Сторонами щодо Договору не вирішені шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством в суді за місцем знаходження Виконавця.

15.2. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні:

15.2.1. По електронній пошті:
а) на адресу електронної пошти Клієнта, вказану їм при створенні Облікового запису, з адреси електронної пошти Сайту, зазначеного в розділі 16 Оферти в разі, якщо одержувачем є Клієнт, і
б) на адресу електронної пошти Сайту, зазначений у розділі 16 Оферти, з адреси електронної пошти Клієнта, вказаної ним при створенні Облікового запису;

15.2.2. Поштою з повідомленням про вручення.

15.2.3. Кур’єрською службою з підтвердженням доставки.

15.3. У разі якщо одна чи більше положень Оферти є з якоїсь причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти (Договору), які залишаються в силі.

15.4. Не вступаючи в протиріччя з умовами Оферти, Клієнт і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

15.5. Виконавець може надати Клієнту переклад цієї Оферти з української на інші мови, проте у разі невідповідності між умовами Оферти українською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно версія Оферти українською мовою.

16. РЕКВІЗИТИ

Виконавець: Фізична особа-підприємець Бойко Олена Віталіївна
Ідентифікаційний номер платника податків: 2530700567
Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 160161 від 07.08.2003р.
Адреса: 49081, м. Дніпропетровськ, Проспект газети «Правда», будинок 10/1, кв. 13
Телефон: +38 099 23-850-33
Адреса електронної пошти: info@coach.com.ua
Розрахунковий рахунок 26007423967 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805